Polski English Deutsch Pусский

28 stycznia 2020r.

Obecnie naszą stronę przegląda 3 osoby!

ŻYCIE SZKOLNE W OBIEKTYWIE

Menu

         BLOG SZKOLNY !!!

Twój szczęśliwy numerek:

11

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy świetlicy szkolnej


PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Cele i zadania świetlicy:
 

CELE:

        1. Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej po zakończeniu zajęć szkolnych.

        2. Opieka nad uczniami podczas odjazdów autobusami do domu (zatoczka autobusowa).

        3. Stwarzanie warunków do odrabiania zadań domowych i pomoc w nauce.

        4. Stworzenie warunków  do wypoczynku, relaksu i zabawy po zakończeniu zajęć szkolnych.

        5. Rozwijanie umiejętności manualnych, rozwijanie zainteresowań i kreatywności dzieci.

        6. Kształtowanie ekspresji ruchowej.

        7. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz wzajemnej życzliwości i zasad poprawnego zachowania się.

ZADANIA:

        1. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji świetlicy:

              1) zapisywanie dzieci do świetlicy - opracowywanie miesięcznych planów pracy,

              2) prowadzenie dokumentacji,

              3) zorganizowanie opieki wychowawczej od 630 - 800 oraz 1130 do 1700,

              4) zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy i zasadami korzystania ze stołówki szkolnej.

        2. Współpraca z wychowawcami, rodzicami, psychologiem:

              1) deklaracje rodziców dotyczące uczęszczania dzieci do świetlicy,

              2) indywidualne rozmowy z wychowawcami i rodzicami (wspólne rozwiązywanie problemów),

              3) pomoc w modernizacji i uzupełnianiu pomocy dydaktycznych w świetlicy,

              4) utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką.

       3. Rozwijanie samodzielności uczniów, pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie myślenia, koncentracji i spostrzegawczości:

             1) zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania w niej,

             2) przyswajanie i przestrzeganie norm grzecznościowych,

             3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości,

             4) pogadanki wychowawcze,

             5) organizowanie pomocy dzieciom w odrabianiu prac domowych,

             6) wykonywanie tematycznych gazetek i okolicznościowych dekoracji sali,

             7) pielęgnowanie roślin,

             8) dbanie o czystość i porządek w sali,

             9) wystawa twórczości dzieci na gazetkach ściennych.

      4. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, poznanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

     5. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i zachowania się w sytuacjach trudnych, empatii wobec innych.

      6. Zapobieganie agresji i przemocy, profilaktyka uzależnień.

      7. Zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom świetlicy:

             1) umożliwienie dzieciom odrabiania zadań domowych,

             2) organizowanie pomocy koleżeńskiej w odrabianiu zadań domowych,

             3) wykorzystanie różnych form zajęć świetlicowych do kompensowania braków z wiedzy szkolnej.

       8. Kształtowanie odpowiednich nawyków związanych z kultura osobistą (stroju, zachowania i słownictwa).

     9. Kształtowanie postaw patriotycznych, wzbogacanie wiadomości o Polsce i świecie. Kultywowanie obchodów świąt i uroczystości:
             1) przeprowadzenie z dziećmi zajęć o tematyce związanej ze świętami narodowymi i państwowymi,

             2) utrwalanie hymnu państwowego i symboli narodowych, wdrażanie do ich poszanowania,

             3) przybliżanie wychowankom historii i tradycji naszego regionu.

     10. Kształtowanie nawyków dbania o swoje zdrowie.


ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ODBYWAJĄ SIĘ CODZIENNIE W GODZINACH: 630 – 800 oraz 1130 – 1700.
 

ZAJĘCIA PROGRAMOWE PROWADZONE BĘDĄ WOKÓŁ NASTĘPUJĄCYCH HASEŁ TEMATYCZNYCH:

Wrzesień

 1. Witaj szkoło- witaj świetlico! Poznajemy świetlicowe zwyczaje. 3-7 IX

Organizacja pracy świetlicy (zapoznanie dzieci z wyglądem pomieszczeń, przepisami BHP, zasadami zachowania, wdrażanie do ich przestrzegania), wzajemne poznanie się dzieci.

 2. Jak się poznać i polubić – świetlicowy savoir-vivre. 10-14 IX

Otoczenie szczególną opieką najmłodszych wychowanków świetlicy w czasie posiłków, korzystania z toalety, zajęć

tematycznych. Wdrażanie do przestrzegania zasad kultury osobistej w różnych sytuacjach. Stworzenie kontraktu grupowego.

 3. Nadchodzi kolorowa jesień, co nam przyniesie? 17-21 IX

Dostrzeganie walorów i uroków jesieni, kształtowanie umiejętności obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie.

 4. Nasi skrzydlaci przyjaciele. 24-28 IX

Kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt, uwrażliwienie na ich los.

Październik

1.     Zwierzęta i ich środowisko życia. 1-5 X

Zapoznanie dzieci ze zwierzętami różnych sfer klimatycznych. Wzbogacenie wiedzy na temat życia zwierząt na wsi, w lesie, na łące w ZOO.

2.     Moje zwierzątko – nasi pupile. 8-12 X

Kształtowanie umiejętności opieki nad zwierzęciem. Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za swojego pupila.

 3.     Pomagamy zwierzakom – październik miesiącem dobroci dla zwierząt. 15-19 X

Wdrażanie do przestrzegania zasad obchodzenia się ze zwierzętami.

 4.     Pamięć o tych, którzy odeszli. 22-26 X

W jaki sposób kultywujemy pamięć o zmarłych?  Jak zachowujemy się na cmentarzu? Wyrabianie umiejętności  kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.

 Listopad

1.     Stop agresji i przemocy w szkole. 29 X-2 XI

Poznanie terminów przemoc agresja. Uświadomienie skutków pozytywnych zachowań,  budowanie pozytywnych relacji.

 2.     Wspólne zabawy. 5-9 XI

Poznanie nowych zabaw, utrwalenie zasad gier i zabaw. Rozwijanie umiejętności współpracy i wspólnej zabawy

 3.     Moje zabawki, zabawki moich przodków. 12-16 XI

Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami spędzania czasu wolnego, ich zabawami rodziców. Rozwijanie wyobraźni.

4.     Mam przyjaciół, Dzień życzliwości i pozdrowień 19-23 XI

Zwrócenie uwagi na potrzebę kontaktu z innymi ludźmi oraz utrzymywanie pozytywnych relacji.

 5.     Światowy Dzień Pluszowego Misia. Andrzejki, wróżby zwyczaje. 26-30 XI

Poznanie historii Pluszowego Misia. Integracja grupy świetlicowej, czerpanie radości z zabawy.  Zorganizowanie zabawy andrzejkowej, przygotowanie wróżb, zabaw, konkursów, strojów, dekorowanie Sali.

 Grudzień

1.     Kolorowy świat bajek. 3-7 XII

Rozbudzanie zamiłowania do obcowania z książką, budowanie postaw moralnych.

 2.     Wkraczamy w świat Baśni – baśnie różnych narodów. 10-14 XII

Poznanie nowych utworów literackich, rozwijanie wyobraźni.

 3.     Zimowe – świąteczne radości. 17-21 XII

Zapoznanie z tradycjami dot. Świąt Bożego Narodzenia. Rozbudzanie radosnego nastroju, zachęcanie do wykonywania zimowych i świątecznych ozdób.

 Styczeń

1.     Nowy rok – co nam przyniesie? Otwieramy nowy kalendarz. 2-4 I

Kształtowanie umiejętności dzielenia sie swoimi planami, integracja grupy. Poznanie kalendarza.

 2.     Wesoły karnawał. 7-11 I

Wyjaśnienie pojęcia karnawału, zapoznanie z tradycją zabaw karnawałowych. Rozbudzanie radosnego nastroju.

 Luty

1. Jakie mam hobby? 28 I-1 II

Rozbudzanie zainteresowań, przedstawienie i omawianie własnego hobby.

 2.     Recepta na nudę. 4-8 II

Kształtowanie umiejętności racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.

 3.     Pobawmy się w teatr.11-15 II

Uwrażliwienie na sztukę, rozwijanie twórczości u dzieci.

4.     Kim chcę zostać gdy dorosnę? 18-22 II

Rozwijanie wyobraźni, poznanie różnych zawodów.

5.     Ruch to zdrowie. 25 II-1 III

Wdrażanie do dbania o własne zdrowie. Zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o kondycję fizyczną.

   Marzec

1.     Żyj zdrowo, jedz kolorowo. 4-8 III

Wdrażanie do dbania o własne zdrowie. Zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie się, poznanie piramidy żywienia.

 2.     Z higieną za pan brat. 11-15 III

Wdrażanie do dbania o własne zdrowie. Zwrócenie uwagi na właściwe nawyki higieniczne.

 3.     Witaj wiosno! 18-22 III

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie –rozwijanie spostrzegawczości. Rozbudzanie uczucia radości z powodu nadejścia wiosny.

4.     Technika dawniej i dziś. 25-29 III

Rozwijanie zainteresowania najnowszymi osiągnięciami technicznymi człowieka. Poznanie największych twórców techniki.

Kwiecień

1.     Kwiecień plecień. 1-5 IV

Wdrażanie treści przyrodniczych dotyczących wiosny. Poznanie literatury o tematyce wiosennej oraz przysłowia o kwietniu. Uwrażliwienie na piękno przyrody wiosennej.

 2.     Poznajemy Wszechświat. 8-12 IV

Poznanie sylwetki patrona szkoły, zdobycie informacji o wszechświecie, rozbudzanie ciekawości dot. układu słonecznego.

3.     Urok kwitnących sadów. 15-19IV

Rozpoznawanie gatunków drzew owocowych po kolorze i kształcie kwiatów.

Rozwijanie poczucia piękna i harmonii w przyrodzie.

 4.     Kolorowy tydzień w świetlicy. 23-26 IV

Tworzenie miłej atmosfery w grupie, terapia kolorem.

Maj

1.     Dbamy o nasze środowisko. 6-10 V

Nauka dbania o środowisko, rozbudzanie ciekawości dotyczących Parków Narodowych.

 2.     Dzieci z różnych stron świata. 13-17 V

Zapoznanie z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata. Podkreślenie znaczenia przyjaźni międzynarodowej. Kształtowanie postawy wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw.

 3.     Moja rodzina – życzenia dla mamy i taty. 20-24 V

Podkreślanie ważnej roli matki, ojca w rodzinie. Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych. Kształtowanie uczuć miłości i przywiązania do rodziców. Wdrażanie zasad kultury, na co dzień.

 4.     Znam swoje prawa. Wszystkie dzieci nasze są. 27-31 V

Znam swoje prawa i szanuję prawa innych – zapoznanie z wierszem M. Brykczyńskiego „Prawa dziecka”. Zapoznanie z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata. Podkreślenie znaczenia przyjaźni międzynarodowej. Kształtowanie postaw koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw.

Czerwiec

1.     Wyjeżdżamy na wakacje. 3-7 VI

Zachęcanie do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, poznanie miejsc wartych odwiedzenia.

2.     Pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas wypoczynku. 10-14 VI

Wdrażanie do odpowiedniego zachowania na obozach i koloniach oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zachęcanie do racjonalnego wykorzystania wolnego czasu.

3. Do widzenia szkoło! Niech żyją wakacje! 17-21 VI

Podsumowanie całorocznej pracy świetlicy. Budzenie radosnego nastroju z powodu zbliżającego się wypoczynku

  >>POBIERZ<<