Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Kleszczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.zskleszczewo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:  01.09.2013
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.10.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • elementy (zdjęcia/obrazy) dekoracyjne oraz przekazujące informacje nie posiadają opisów i tekstu zastępczego (atrybut „alt” oraz „title”),
  • dokumenty są w postaci skanów,
  • filmy nie posiadają napisów ani tłumacza migowego,
  • brak podpowiedzi jak poprawnie wpisać dane w błędnie wypełnionych polach formularza,
  • linki do dokumentów do pobrania nie mają informacji o jego formacie, rozmiarze oraz języku.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż nasi redaktorzy na bieżąco starają się pokonać wszelkie bariery dostępności powstałe na naszej stronie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 10.10.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marzena Socha, adres poczty elektronicznej sekretariat@zskleszczewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 509056566. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

         Do budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie prowadzą trzy wejścia: od strony ul. Poznańskiej, ul. Sportowej (zatoczka autobusowa) i od strony boiska sportowego. Wejścia nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. W budynku nie ma windy. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a ani kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego po zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie Zespołu Szkół w Kleszczewie, w terminie co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

–  na adres sekretariat@zskleszczewo.pl ,

–  telefonicznie pod nr 61 817 60 11; 509 056 566, 575 800 298,

–  drogą  pocztową.

 POBIERZ