Dyrektorzy Zespołu Szkół w Kleszczewie i Zespołu Szkół w Tulcach ogłaszają nabór na stanowisko księgowego

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne (preferowane wyższe).
 4. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakiety office,BeSTi@,
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 7. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień wynikających z pracy na stanowisku objętym naborem w szczególności:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
  • ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.
 2. Potwierdzone doświadczenie zawodowe związane z pracą w księgowości budżetowej.
 3. Zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji, przechowywanie oraz sprawdzanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu w ZS Kleszczewo i Przedszkolu w ZS Tulce,
 2. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur wpływających do zapłaty,
 3. ewidencja w systemie finansowo-księgowym dokumentów księgowych jednostek przygotowanych przez głównego księgowego,
 4. wykonywanie innych wynikających z zakresu obowiązków służbowych, czynności zleconych przez głównego księgowego i dyrektorów Zespołów Szkół oraz stała współpraca z pozostałymi pracownikami.
 5. ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 6. ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
 7. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 8. znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w Szkołach: Program Księgowo-Płacowy, Program Sprawozdawczości GUS, BESTIA, REDIX;
 9. ogólna znajomość zasad księgowości projektów unijnych i ministerialnych,

Wskazanie zakresu zadań na stanowisku księgowego:

 1. terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych szkół,
 2. przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym odsługiwanych jednostek,
 3. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
 4. przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników,
 5. przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,
 6. sporządzanie sprawozdania SIO w zakresie dotyczącym w/w. stanowiska,
 7. sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,
 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach,
 9. naliczanie wynagrodzeń,
 10. rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym
 11. sporządzanie sprawozdań wykonania wydatków i dochodów miesięcznych/kwartalnych/rocznych,
 12. sporządzanie ewidencji podatku VAT,
 13. rozliczanie dożywiania prowadzonego przez stołówkę szkolną,
 14. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektorów Zespołów Szkół

Wymiar zatrudnienia: 1 etat (pół etatu ZS w Kleszczewie, pół etatu ZS w Tulcach)

 

Oferty należy składać na adresy: dyrektor@szkolatulce.pldyrektor@zskleszczewo.pl