DziałaMy! Tworzymy Szkolny Budżet Obywatelski

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!

2. Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce” realizowanego w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SKŁADANIE PROJEKTÓW:

1. Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal    www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo

2. Projekty można zgłaszać w terminie od 09.05.2022. do 23.05.2022.

3. Propozycje projektów mogą składać: uczniowie, nauczyciele szkoły.

4. Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 1

5. Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 1000 zł.

6. Cele składanych w ramach edycji projektów powinny być następujące: poprawienie komfortu przebywania w szkole, wsparcie organizacji pracy w szkole, służyć społeczności szkolnej.

7. Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny /miękki.

8. Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia 23.06.2022r.

9. Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

OPINIOWANIE:

1. Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.

2. Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z nauczycieli, uczniów, dyrekcji.

3. Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 24.05.2022 do 30.05.2022r.

4. Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo, a także w sposób widoczny zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

GŁOSOWANIE:

1. Głosowanie odbędzie się w dniu 07.06.2022r.

2. Prawo do udziału w głosowaniu posiadają wszyscy uczniowi i nauczyciele.

3. Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1.

4. Głosowanie odbędzie się w budynku szkoły – adres: ZS w Kleszczewie, ul Poznańska 2, 63-005.

5. Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania i umieszczenie ich w zamkniętej urnie do głosowania.

6. Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.

7. Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

WYNIKI:

1.Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/sbo a także na tablicy ogłoszeń w szkole.

2. W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

REALIZACJA PROJEKTU/PROJEKTÓW WYBRANEGO/WYBRANYCH W GŁOSOWANIU:

1. Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 23.06.2022r.

2. Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

KONTAKT: Justyna Dziel

UWAGA: Oświadczenia (zgody rodziców) osób składających wnioski w ramach bieżącej edycji SBO należy dostarczyć do SEKRETARIATU SZKOŁY, w terminie nie późniejszym niż do dnia zakończenia naboru wniosków.

HARMONOGRAM SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLESZCZEWIE

  1. Ogłoszenie zasad SBO i rozpoczęcie promocji od 09.05.2022
  2. Składanie wniosków: 09-23.05.2022
  3. Opiniowanie projektów: 24-30.05.2022
  4. Ogłoszenie listy projektów: 31.05.2022
  5. Głosowanie: 07.06.2022
  6. Wyniki SBO: 09.06.2022
  7. Realizacja projektu: 23.06.2022

 ZASADY EDYCJI SZKOLNEGO BUDŻETU BYWATELSKIEGO >>POBIERZ<<

>>Szkolny Budżet Obywatelski 2022 – SP w Kleszczewie<<

Projekt pt. „DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce” PREZENTACJA