Terminy dostępności nauczycieli dla uczniów, rodziców i prawnych opiekunów w roku szkolnym 2022/2023

W pliku poniżej prezentujemy

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA – POBIERZ

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ – POBIERZ

W zw. z ustawą z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r. poz. 1762) art. 42 ust. 2f:
„2f. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny wciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.”