Korzystanie z obiadów, deklaracja i opłaty

Za zadeklarowane obiady dla ucznia można dokonać zapłaty na konto:

Bank Spółdzielczy w Kórniku: 47 9076 0008 2001 0015 1148 0003

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń intendenta oraz na stronie internetowej szkoły.

Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej (4,50zł) i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

 Zapłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.

 Za zgłoszone i niewykorzystane obiady realizowany będzie zwrot środków w czerwcu i grudniu danego roku kalendarzowego.

Deklaracja korzystania z obiadów:  POBIERZ 

            ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI POBIERZ