NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SEKRETARKA – 1 etat

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KLESZCZEWIE OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO

SEKRETARKA – 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. preferowane wykształcenie wyższe
 2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku powyżej dwóch lat
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 4. niekaralność za przestępstwa spowodowane umyślnie
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 6. nieposzlakowana opinia
 7. umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 8. biegła obsługa komputera: znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), poczta elektroniczna, umiejętność udostępniania zasobów za pośrednictwem Internetu – „praca w chmurze”
 9. umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami
 10. gotowość podjęcia pracy od 02.09.2024 r.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
  o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe, Kodeks pracy
 2. wysoka kultura osobista
 3. mile widziana znajomość obsługi systemu SIO
 4. umiejętność pracy pod presją czasu
 5. umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 6. systematyczność
 7. inicjatywa i zaangażowanie

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o pracę – CV (z adresem i telefonem kontaktowym) odręcznie podpisane oraz życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej, opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
 2. list motywacyjny
 3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia
 4. podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane a kopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

 

IV. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół w Kleszczewie, pocztą na adres Zespół Szkół w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo lub na adres sekretariat@zskleszczewo.pl w terminie do dnia 12 lipca 2024 r. do godz. 12:00.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.