Dokumenty Szkoła Podstawowa

1. Statut Zespołu Szkół w Kleszczewie >>Pobierz<<

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) >>Pobierz<<

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny >> Pobierz<<

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 2021/2022 >>Pobierz<<

5. Regulamin wycieczek w Zespole Szkół w Kleszczewie >>Pobierz<<

6. Procedura Zwolnień z WF >>Pobierz<<

    a) Podanie rodzica o zwolnienie z WF zał. nr 1 do procedury >>Pobierz<<

   b) Prośba o zwolnienie z obowiązku obecności na WF po wydanej decyzji o zwolnieniu zał. nr 2   
        >>Pobierz<<

7. Regulamin stroju codziennego i galowego uczniów w ZS Kleszczewo >>Pobierz<<

8. Regulamin TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMEREK >>Pobierz<<

9. Regulamin korzystania z podręczników i materiałów ćwiczeniowych >>Pobierz<<

10. Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Kleszczewie >>Pobierz<<

11. Procedury organizacji pracy Zespołu Szkół w Kleszczewie w czasie epidemii >>Pobierz<<

12. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/pracownika >>Pobierz<<

13. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach religii >>Pobierz<<

14. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie >>Pobierz<<

15. Na podstawie § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów  i innych druków szkolnych, informuję, że za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, natomiast za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłaty wnosi się w kasie Urzędu Gminy w Kleszczewie w kwocie:

  •     duplikat świadectwa szkolnego   – 26 zł     
  •     duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł