Dokumenty Szkoła Podstawowa

1. Statut Zespołu Szkół w Kleszczewie >>Pobierz<<

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) >>Pobierz<<

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny >> Pobierz<<

4. Godziny dostępności 2022/2023 >>OGŁOSZENIA<<

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 2022/2023 >>Pobierz<<

6. Regulamin wycieczek w Zespole Szkół w Kleszczewie >>Pobierz<<

7. Procedura Zwolnień z WF >>Pobierz<<

    a) Podanie rodzica o zwolnienie z WF zał. nr 1 do procedury >>Pobierz<<

   b) Prośba o zwolnienie z obowiązku obecności na WF po wydanej decyzji o zwolnieniu zał. nr 2   
        >>Pobierz<<

8. Regulamin stroju codziennego i galowego uczniów w ZS Kleszczewo >>Pobierz<<

9. Regulamin TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMEREK >>Pobierz<<

10. Regulamin korzystania z podręczników i materiałów ćwiczeniowych >>Pobierz<<

11. Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Kleszczewie >>Pobierz<<

12. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach religii >>Pobierz<<

13. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie >>Pobierz<<

14. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. 2019, poz. 1700 ze zm.) oraz w oparciu o załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, natomiast za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

  •     duplikat świadectwa szkolnego   – 26 zł     
  •     duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej >>POBIERZ<<

Opłaty:

Opłatę za duplikat legitymacji/świadectwa wnosi się na konto bankowe gminy:
nr konta 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001

Tytuł przelewu „opłata za duplikat legitymacji/świadectwa – imię i nazwisko ucznia”