RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo, email: sekretariat@zskleszczewo.pl
 2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Paweł Czapski, adres e-mail: inspektorbezpieczny@gmail.com .
 3. Podane dane osobowe zgromadzone w celach realizacji ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji szkolnej oraz realizacji pozostałych obowiązków związanych z działalnością statutową i ustawową.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z przepisami regulującymi funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz prowadzenia przez te jednostki dokumentacji związanej
  z realizacją ich zadań.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Dodatkowo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest proces nauczania.
 10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacjom międzynarodowym.
 11. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA: POBIERZ

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych SZKOŁA/PRZEDSZKOLE: POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osoby upoważnionej przez rodzica z przedszkola: POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osoby upoważnionej przez rodzica do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy: POBIERZ

Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: POBIERZ

Wniosek o udostępnienie danych: POBIERZ