NABÓR NA WOLNE STANOWISKO WOŹNY – 1 etat

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KLESZCZEWIE OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO

WOŹNY – 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie zawodowe, preferowane jest wykształcenie średnie techniczne
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 3. niekaralność za przestępstwa spowodowane umyślnie
 4. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku powyżej dwóch lat
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 6. nieposzlakowana opinia
 7. umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 8. umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami
 9. prawo jazdy kategorii B
 10. gotowość podjęcia pracy od  02.09.2024 r.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. dyspozycyjność
 2. rzetelność
 3. wysoka kultura osobista
 4. odpowiedzialność
 5. systematyczność
 6. inicjatywa i zaangażowanie

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o pracę – CV (z adresem i telefonem kontaktowym) odręcznie podpisane oraz życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej, opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
 2. list motywacyjny
 3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia
 4. podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

IV. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół w Kleszczewie, pocztą na adres Zespół Szkół w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo lub na adres sekretariat@zskleszczewo.pl w terminie do dnia 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.