PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Cele i zadania świetlicy:
 CELE:

  1. Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej po zakończeniu zajęć szkolnych.
  2. Opieka nad uczniami podczas odjazdów autobusami do domu (zatoczka autobusowa).
  3. Stwarzanie warunków do odrabiania zadań domowych i pomoc w nauce.
  4. Stworzenie warunków  do wypoczynku, relaksu i zabawy po zakończeniu zajęć szkolnych.
  5. Rozwijanie umiejętności manualnych, rozwijanie zainteresowań i kreatywności dzieci.
  6. Kształtowanie ekspresji ruchowej.
  7. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz wzajemnej życzliwości i zasad poprawnego zachowania się.

ZADANIA

  1. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji świetlicy

1) zapisywanie dzieci do świetlicy – opracowywanie miesięcznych planów pracy

              2) prowadzenie dokumentacji,

              3) zorganizowanie opieki wychowawczej od 630 – 1000 oraz 1130 do 1700,

              4) zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy i zasadami korzystania ze stołówki szkolnej.

2. Współpraca z wychowawcami, rodzicami, psychologiem:

              1) deklaracje rodziców dotyczące uczęszczania dzieci do świetlicy,

              2) indywidualne rozmowy z wychowawcami i rodzicami (wspólne rozwiązywanie problemów),

              3) pomoc w modernizacji i uzupełnianiu pomocy dydaktycznych w świetlicy,

              4) utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką.

3. Rozwijanie samodzielności uczniów, pomoc w odrabianiu lekcji, rozwijanie myślenia, koncentracji i spostrzegawczości:

             1) zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania w niej,

             2) przyswajanie i przestrzeganie norm grzecznościowych,

             3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości,

             4) pogadanki wychowawcze,

             5) organizowanie pomocy dzieciom w odrabianiu prac domowych,

             6) wykonywanie tematycznych gazetek i okolicznościowych dekoracji sali,

             7) pielęgnowanie roślin,

             8) dbanie o czystość i porządek w sali,

             9) wystawa twórczości dzieci na gazetkach ściennych.

4. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, poznanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

5. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i zachowania się w sytuacjach trudnych, empatii wobec innych.

6. Zapobieganie agresji i przemocy, profilaktyka uzależnień.

7. Zapewnienie powodzenia szkolnego wychowankom świetlicy:

             1) umożliwienie dzieciom odrabiania zadań domowych,

             2) organizowanie pomocy koleżeńskiej w odrabianiu zadań domowych,

             3) wykorzystanie różnych form zajęć świetlicowych do kompensowania braków z wiedzy szkolnej.

8. Kształtowanie odpowiednich nawyków związanych z kultura osobistą (stroju, zachowania i słownictwa).

9. Kształtowanie postaw patriotycznych, wzbogacanie wiadomości o Polsce i świecie. Kultywowanie obchodów świąt i uroczystości

             1) przeprowadzenie z dziećmi zajęć o tematyce związanej ze świętami narodowymi i państwowymi,

             2) utrwalanie hymnu państwowego i symboli narodowych, wdrażanie do ich poszanowania,

             3) przybliżanie wychowankom historii i tradycji naszego regionu.

10. Kształtowanie nawyków dbania o swoje zdrowie.

SZCZEGÓŁOWY  PLAN  PRACY  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ  NA ROK  2022/2023

ZADANIE GŁÓWNE – temat tygodniaZADANIE  SZCZEGÓŁOWE  –  WRZESIEŃ
1.Czas do szkoły!1. Zapoznanie dzieci z wychowawcami świetlicy,
2. Omówienie zasad  zachowania w świetlicy, na stołówce, w czasie wyjścia i podczas zabaw  na boisku szkolnym,
3. Zapoznanie z ramowym rozkładem dnia, rozmowy nt. poszanowania sprzętu,
świetlicowego, zabawek, gier,
4. Wakacyjne wspomnienia – praca plastyczna.
2.Bezpieczeństwo ważna sprawa.1. Zapoznanie z najważniejszymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
2. Jestem widoczny na drodze – kamizelka, odblaski,
3. Wykonanie znaków drogowych – praca plastyczna.
3.Złota Polska Jesień.1. Szukamy jesieni, spacer
2. Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie,
3. Rozszerzanie wiedzy dzieci na temat cyklów przyrody,
4. Wykonanie prac plastycznych – z liści, kasztanów, żołędzi.
4.Dary jesieni1. Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania,
2. Podkreślenie konieczności mycia warzyw i owoców oraz zachęcanie do ich spożywania,
3. Wdrażanie dzieci do dbania o własne zdrowie,
4. Kształtowanie nawyków higieny osobistej, 5. Sałatka warzywna.
ZADANIE GŁÓWNE -temat tygodniaZADANIE  SZCZEGÓŁOWE  –  PAŹDZIERNIK
1.Tydzień opieki nad zwierzętami1. Kształtowanie postawy odpowiedzialnego opiekuna zwierząt,
2. Uwrażliwienie na los porzuconych zwierząt domowych,
3. Poszerzanie wiadomości o potrzebach zwierząt,
4. Mój przyjaciel? Jakie to zwierzę?
5. Kolorowanki tematyczne.
2.Dzień Edukacji Narodowej – święto całej społeczności szkolnej1. Okazywanie szacunku i zaufania dorosłym w szkole i ich pracy,
2. Wyrabianie postawy szacunku do nauczycieli i pracowników szkoły,
3. Rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych – portret ulubionego nauczyciela.
3.Przemocy i uzależnieniom mówimy STOP1. Dzień na TAK! Czyli akcja podaj dalej!
2. Najżyczliwsza koleżanka/najżyczliwszy kolega,
3. Zabawa bez używek to dobra zabawa,
4. Zachowaj trzeźwy umysł. 
4.Mój kolega, mój przyjaciel1. Hasła przyjaźni – tworzenie pozytywnych informacji na temat kolegów w grupie; zabawy budujące pozytywne relacje między dziećmi; rysunek kolegi, koleżanki w skali 1:1,
2. Zabawa w niedokończone zdania – „ Lubię Cię bo…”, „ Gdy Ty…”, „Jesteś..”,
3. Cechy prawdziwego przyjaciela- burza mózgów (plakat).
5.Dla tych, którzy odeszli1. Znaczenie tradycji w życiu człowieka – rozmowa kierowana,
2. Wyrabianie szacunku dla zmarłych i pamięci o nich – pogadanka,
3. Jak należy zachowywać się na cmentarzu –pogadanka,
4. Rozmowa na temat tradycji palenia zniczy na grobach,
5. Praca plastyczna – np. „Cmentarz nocą” lub „Blask zniczy”,
6. Wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza,
7. Zapoznanie z innymi nietypowymi obchodami tego święta na świecie.
ZADANIE GŁÓWNE -temat tygodniaZADANIE  SZCZEGÓŁOWE  –  LISTOPAD
1.Moja mała i duża ojczyzna1. Czytanie tekstu o powstaniu państwa polskiego – „Legenda o Czechu, Lechu i Rusie”,
2. Symbole narodowe – hymn, godło, flaga – rozmowa kierowana,
3. Rozmowa na temat patriotycznej postawy i jej znaczenia dla narodu,
4. Zapoznanie z mapą Polski (stolica, najdłuższa rzeka, granice), odwzorowywanie konturów mapy Polski i zaznaczanie stolicy, Wisły oraz większych miast,
5. Quiz z wiadomości o Polsce,
6. Poznajemy mity, legendy i bajki polskie np.: „Bazyliszek”, „Smok Wawelski”, „Syrenka Warszawska”, „Wars i Sawa”, „ Pan Twardowski”.
3.Jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy1. Przygotowanie zwierząt do zimy, gromadzenie wiedzy i wymiana.
4.Światowy Dzień Pluszowego Misia1. Zapoznanie się z historią Misia Pluszowego – garść misiowych faktów,
2. Inscenizacje, zabawy, konkurs plastyczny związane z „Misiem” – „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś”
3. Wielkie i Sławne Misie – pogadanka (Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Uszatek)
5.Andrzejkowe zwyczaje1. Przybliżenie dzieciom tradycji andrzejkowych i przedstawienie propozycji zabaw z nim związanych,
2. Wykorzystanie niektórych propozycji podczas zabaw andrzejkowych, umacnianie więzi wewnątrz grupy poprzez wspólną zabawę.
ZADANIE GŁÓWNE -temat tygodniaZADANIE  SZCZEGÓŁOWE  –  GRUDZIEŃ
1.Grudniowe tradycje – Mikołajki, Barbórka1. Rozmowa na temat tradycji obdarowywania się prezentami – czytanie legend, opowiadań i wierszy,
2. Wykonywanie drobnych upominków mikołajkowych,
3. Rozwijanie wyobraźni ucznia i ćwiczenie umiejętności budowania krótkich wypowiedzi, opowiadanie „gdybym był Świętym Mikołajem…”
4. Wykonanie portretów św. Mikołaja,
5. Wykonanie nakryć głowy górników.
2.Hej kolęda, kolęda – czyli święta tuż, tuż1. Poznawanie zwyczajów i tradycji świątecznych kultywowanych w naszych domach,
2. Święta w moim domu, jak pomagam mamie w świątecznych przygotowaniach,
3. Wykonywanie ozdób choinkowych i kart bożonarodzeniowych,
4. Wspólne ubieranie choinki,
5. Nauka śpiewania kolęd.
3.Poznajemy obrzędy z różnych stron świata1. Jak świętuje się w innych krajach?
2. Poznajemy obrzędy z różnych stron świata,
3. Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych,
4. Historie wigilijne, które utkwiły nam w pamięci – swobodne wypowiedzi dzieci,
5. Ekranizacja opowiadania Karola Dickensa „Opowieść wigilijna”,
6. Czytanie bajek dotyczących świąt.
ZADANIE GŁÓWNE -temat tygodniaZADANIE  SZCZEGÓŁOWE  –  STYCZEŃ
1.Noworoczne postanowienia1. Rozwijanie umiejętności planowania i realizowania postanowień,
2. Przypomnienie i utrwalenie nazw kolejnych miesięcy; popularne przysłowia,
3. Fajerwerki – prace plastyczne,
4. Kolorowe baloniki –zabawy ruchowe,
5. „Jaka to kolęda?’’ – zabawa muzyczna.
2.Jestem bezpieczny podczas ferii zimowych.1. Kształcenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie,
2. Sposoby na pożyteczne spędzanie czasu wolnego,
3. Poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
3.Dzień Babci i Dziadka1. Kocham Babcie i Dziadka  – pogadanka,
2. Osoby starsze. Co to jest szacunek?
3. Kolorowe życzenia – praca plastyczna
ZADANIE GŁÓWNE – temat tygodniaZADANIE  SZCZEGÓŁOWE  –  LUTY
1.Przyjaciele ptaków1. Kto potrzebuje naszej pomocy zimą? – rozmowa kierowana,  
2. Kształtowanie postawy troski o ptaki i bezdomne zwierzęta,  
3. Mój przyjaciel Ptak – origami płaskie /koło/,
4. Kalambury – rozpoznawanie zwierząt,
5. Świetlicowe Zoo – plastelina.
2.Bale w karnawale1. Kształcenie umiejętności kulturalnej zabawy,
2. Wyrabianie wrażliwości estetycznej,
3. Przebieranki  – robimy maski – technika dowolna,
4. Idziemy na bal! – zabawa pantomimiczna.
3.Hu hu ha nasza zima zła!1. Dostrzeganie zmian zachodzących  w przyrodzie – temperatura, opady, długość dnia i nocy, zachowania roślin i zwierząt,
2. Poznajemy zimowe przysłowia,
3. Biały Puch – wełna, wata,
4. „Ulepimy dziś bałwana”– technika dowolna,
5. Zimowe zabawy.
4.Bajkowy Świat1. Rozwijanie kompetencji czytelniczych – czytanie wybranych książek,
2. Zgadnij jaka to bajka! – zabawa dramowa,
3. Tworzymy własną książkę! – praca plastyczna,
4. Dlaczego czytanie jest fajne? – rozmowa kierowana.
ZADANIE GŁÓWNE – temat tygodniaZADANIE  SZCZEGÓŁOWE  –  MARZEC
1.Przedwiośnie1. Rozwijanie spostrzegawczości, rozpoznawanie ptaków przylatujących do nas na wiosnę,
2. rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody,
3. Kotki – gazeta, bibuła, farby, plastelina,
4. Przebiśniegi,  krokusy- dowolna technika plastyczna.
2.Dzień Kobiet1. Rozwijanie szacunku dla kobiet pracujących zawodowo i w domu,
2. Kształtowanie u chłopców postawy uprzejmości wobec koleżanek,
3. Wiersze o kobietach,
4. Bukiet kwiatów – prace plastyczne, doskonalenie umiejętności redagowania i składania życzeń.
3.Powitanie wiosny. Wiosna ach to Ty!1. Wiosenny spacer. Rozwijanie spostrzegawczości,
2. Rozwijanie poczucia piękna i harmonii w przyrodzie,
3. Wiosenny krajobraz – prace plastyczne,
4. Biedroneczki są w kropeczki – kółkowa ekspresja,
5. Wiosna w świetlicy.
4.Artyści!1. Artysta – kto to taki?
2. Ja jestem artystą! – szukanie mocnych stron każdego z dzieci,
3. Ekspresja plastyczna. Tworzenie własnych dzieł sztuki,
4.Wystawa prac.
ZADANIE GŁÓWNE -temat tygodniaZADANIE  SZCZEGÓŁOWE  –  KWIECIEŃ
1.Recepta na nudę1. Moje zainteresowania – co poleciłbym/poleciłabym przyjacielowi?,
2. Czy komputer to jedyny sposób na „zabicie” nudy? – dyskusja,
3. Książka dobra na wszystko – zalety czytania.
2.Wielkanoc1. Wielkanocne tradycje w naszych domach,
2. Umacnianie więzi rodzinnych wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas Świąt,
3. Malowanie jajek – prace plastyczne. Rozwijanie sprawności manualnych.
3.Ziemia – Nasz dom Rady na odpady.1. Pogadanka o  kłopotach  Ziemi. Co możemy zrobić dla ratowania Ziemi? – bank pomysłów,
2. Dbamy o środowisko. Co to znaczy? Rozmowa kierunkowana,
3. Wyrabianie nawyków oszczędności wody i prądu,
4. Jak ratować świat? – prace plastyczne,
4.Kocham Polskę Wieszam Flagę1. Wzbogacanie wiedzy dzieci o fakty historyczne,
2. Kształcenie poczucia przynależności narodowej,
3. Utrwalenie znajomości  hymnu, symboli i świąt narodowych,
4. Flaga, kotyliony– prace plastyczne.
ZADANIE GŁÓWNE -temat tygodniaZADANIE  SZCZEGÓŁOWE  –  MAJ
1.Książka moim przyjacielem! Dzień Książki1. Czytanie jest ważne. Dlaczego?
2. Wyobraźnia. Dlaczego warto czytać?
3. Zakładka do książki – praca plastyczna,
4. Książkowe ilustracje – zabawy różnymi technikami.
2.Przyjacielem mym bądź1. Przyjaciel. Kto to taki?
2. Magiczne słowa. Rozmowa ukierunkowana,
3. Mój najlepszy przyjaciel  – praca plastyczna,
4. Mam coś dla Ciebie– prezent dla przyjaciela – dowolna technika,
3.Kim będę? Wybieramy dla siebie zawód1. Jakie są najciekawsze zawody?
2. Zawody bez których nie moglibyśmy funkcjonować – burza mózgów,
3. Kim byłbym, gdybym mógł? – dyskusja,
4. Podziękowania dla Pań sprzątających szkołę – praca plastyczna, forma dowolna.
4.Rodzina1. Jaka jest moja Mama? – ilustrowanie portretu mamy słowem,
2. Kształtowanie szacunku dla rodziców i ich pracy,
3. Mamo, mamo cóż Ci dam? – dowolna praca plastyczna,
4. Śpiewanie piosenek o mamie.
ZADANIE GŁÓWNE – temat tygodniaZADANIE  SZCZEGÓŁOWE  –  CZERWIEC
1.Dziecka świat!1. Wzbogacenie i utrwalenie wiedzy dzieci na temat ich praw i obowiązków,
2. Ja jestem… – rozmowy ukierunkowane,
3. Każdy inny wszyscy tacy sami – dyskusje na temat tolerancji,
4. Wesołe dzieci – prace plastyczne,
5. Stworzenie nowej gry świetlicowej.
2.Ruch to zdrowie – wypoczywamy wesoło
i bezpiecznie.
1. Co jest lepsze dla zdrowia – ruch na świeżym powietrzu , czy praca przy komputerze?,
2. Zawody na świeżym powietrzu.
3.Tato! Mamy lato!1. „Mój Tata jest…”- burza mózgów,  
2. Wymarzone wakacje – praca plastyczna,
3. Praktyczny prezent dla Taty – dowolna forma pracy.
4.Zakończenie roku1. Podsumowanie mijającego roku, wskazanie przez dzieci zajęcia, które zapadły im w pamięć, czego się nauczyły, co im się najbardziej podobało,
2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw na dworze,
3. Napisanie listu do siebie po wakacjach.